Σύνδεση

Όροι & Προϋποθέσεις

© Copyright 2024 Vodafone Group | Vodafone.com
 • Η ανώνυμη εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» (εφεξής «VODAFONE») που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα αρ.1-3, με ΑΦΜ 094349850, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα επιβράβευσης συνδρομητών κινητής και σταθερής με τίτλο «VODAFONE THANK YOU» στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι συνδρομητές της, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε συνεργασίας με τρίτες εταιρείες.

 • Οι όροι των εκάστοτε συνεργασιών δύνανται να τροποποιούνται και οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.vodafone.gr/thankyou

 • Κάθε επιμέρους συνεργασία διέπεται από τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι συνδρομητέςτης VODAFONE θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος καθώς και για τη διάρκειά του.

 • Κάθε συνδρομητής που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank You (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να προβεί στη λήψη κωδικού:

  • είτε μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος (εφεξής «SMS») στον πενταψήφιο αριθμό 54646 με χρέωση είκοσι λεπτά του ευρώ (0,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δυνατότητα αποστολής SMS έχουν όλοι οι συνδρομητές κινητής. Σε αυτή την περίπτωση ο συνδρομητής λαμβάνει απαντητικό SMS το οποίο περιλαμβάνει τον μοναδικό κωδικό της εκάστοτε προσφοράς ή σχετική επικοινωνία.
  • είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.vodafone.gr/thankyou απ’ όπου μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία πρόσβασης της υπηρεσίας My account αν πρόκειται για συνδρομητή κινητής ή της υπηρεσίας My home account αν πρόκειται για συνδρομητή σταθερής. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους χρήστες των υπηρεσιών My account / My home account. Σε διαφορετική περίπτωση ο συνδρομητής καλείται να προβεί σε εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.vodafone.gr/thankyou πατώντας το σύνδεσμο «Αν δεν είστε εγγεγραμμένος, μπορείς να εγγραφείς τώρα!». Σε κάθε περίπτωση, για να λάβει ο συνδρομητής VODAFONE εκπτωτικό κωδικό για την εκάστοτε προσφορά κάνει κλικ στο πεδίο «Θέλω κωδικό» και στη συνέχεια «ΟΚ» λαμβάνοντας απαντητικό μήνυμα στην ιστοσελίδα και SMS στο κινητό του τηλέφωνο (εφόσον έχει επιλέξει κινητό). Η χρέωση είναι είκοσι λεπτά του ευρώ (0,2€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία θα φανεί στον επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή.
 • Η συμμετοχή στο Vodafone Thank You, και σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του N. 2472/1997 και του N. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Vodafone Thank You ή/και των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και παροχής σχετικών με το Προφίλ του προσφορών από το Vodafone Thank You.

 • Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι τη λήξη του προγράμματος επιβραβεύσεως ή των επιμέρους προγραμμάτων, μετά δε τη λήξη του προγράμματος ή του κάθε επιμέρους προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του N. 2472/1997.

 • Το παρόν πρόγραμμα επιβράβευσης έχει αόριστη διάρκεια. Σε περίπτωση λήξης κάποιας συνεργασίας η VODAFONE θα προβεί στις απαραίτητες ενημερώσεις στο www.vodafone.gr/thankyou.

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Vodafone Thank You έχουν οι συνδρομητές συμβολαίου, καρτοπρογράμματος, καρτοκινητής και σταθερής VODAFONE.

 • Η VODAFONE είναι σε θέση με βάση τα εμπορικά της κριτήρια να καθορίζει τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε συνεργασίας στους συνδρομητές συμβολαίου, καρτοπρογράμματος, καρτοκινητής και σταθερής. Επιπροσθέτως οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε προσφοράς μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με το συνδρομητή.

 • Κάθε κωδικός που αποστέλλεται στο συνδρομητή VODAFONE είναι μοναδικός και αφορά μόνο την προσφορά για την οποία έχει επιλέξει ο συνδρομητής να επωφεληθεί. Η διάρκεια ισχύος του κάθε εκπτωτικού κωδικού ορίζεται από τους όρους και προϋποθέσεις κάθε προσφοράς για την οποία η VODAFONE παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στην υποενότητα «Όροι και Προϋποθέσεις».

 • Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει τόσους κωδικούς όσους ορίζεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της εκάστοτε προσφοράς ανά αριθμό κινητής ή/και σταθερής που έχει στην κατοχή του.

 • Δυνατότητα λήψης κωδικού online δεν έχουν οι επαγγελματίες συνδρομητές, που ανήκουν στις μικρομεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις.

 • Ρητά διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της VODAFONE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποστολή των εκπτωτικών κωδικών και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την καλή λειτουργία ή τυχόν ελαττώματα της εκάστοτε προσφοράς (προϊόντος ή υπηρεσίας) και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Για την καλή λειτουργία ή/και οποιοδήποτε ελάττωμα της εκάστοτε προσφοράς (προϊόντος ή υπηρεσίας) προκύψει, ευθύνονται αποκλειστικά οι προμηθεύτριες εταιρείες αυτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης, η VODAFONE δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο πρόγραμμα.

 • Η VODAFONE και οι τρίτες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβραβεύσεως Vodafone Thank You δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών ή μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι δυνατή κάποια από τις παροχές του προγράμματος επιβράβευσης.

 • Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” (Δ.Τ.“Vodafone-Panafon”), διεύθυνση Τζαβέλλα 1-3, τηλ. 210-67.02.000, fax. 210-67.02.001. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και των ανωτέρω αναφερόμενων συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία VODAFONE, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προγράμματος.