Όροι & Προϋποθέσεις
 • Η ανώνυμη εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» (εφεξής «VODAFONE») που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα αρ.1-3, με ΑΦΜ 094349850, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα επιβράβευσης συνδρομητών κινητής και σταθερής με τίτλο «VODAFONE THANK YOU» στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι συνδρομητές των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο Vodafone , σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν ξεχωριστά για κάθε εταιρεία του ομίλου και σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε συνεργασίας με τρίτες εταιρείες.

 • Οι παρόντες όροι αφορούν αποκλειστικά τους συνδρομητές Cyta σταθερής τηλεφωνίας.

 • Οι όροι των εκάστοτε συνεργασιών δύνανται να τροποποιούνται και οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας https://thankyou.vodafone.gr/cyta

 • Κάθε επιμέρους συνεργασία διέπεται από τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι συνδρομητές Cyta θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις κάθε επιμέρους προγράμματος καθώς και για τη διάρκειά του.

 • Οι συνδρομητές Cyta που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης «VODAFONE THANK YOU» θα πρέπει να προβούν στη λήψη κωδικού μέσω του λογαριασμού τους στο My Cyta.

 • Οι συνδρομητές Cyta θα λαμβάνουν ένα κωδικό κάθε μήνα. Τον ίδιο κωδικό θα μπορούν να τον εξαργυρώνουν από μια φορά στους συνεργάτες και βάσει των προϋποθέσεων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα: https://thankyou.vodafone.gr/cyta

 • Κάθε κωδικός που αποστέλλεται είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάσει των όρων που περιγράφονται. Η διάρκεια ισχύος του κάθε εκπτωτικού κωδικού ορίζεται από τους όρους και προϋποθέσεις κάθε προσφοράς για την οποία παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες στην υποενότητα «Όροι και Προϋποθέσεις».

 • Το παρόν πρόγραμμα επιβράβευσης έχει αόριστη διάρκεια. Σε περίπτωση λήξης κάποιας συνεργασίας θα μπορούν οι συνδρομητές Cyta να δoυν τις απαραίτητες ενημερώσεις στο https://thankyou.vodafone.gr/cyta. Η διαθεσιμότητα της εκάστοτε συνεργασίας με τις τρίτες εταιρείες εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της VODAFONE.

 • Ρητά διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της Cyta περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποστολή των εκπτωτικών κωδικών και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την καλή λειτουργία ή τυχόν ελαττώματα της εκάστοτε προσφοράς (προϊόντος ή υπηρεσίας) και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Για την καλή λειτουργία ή/και οποιοδήποτε ελάττωμα της εκάστοτε προσφοράς (προϊόντος ή υπηρεσίας) προκύψει, ευθύνονται αποκλειστικά οι προμηθεύτριες εταιρείες αυτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης, η Cyta δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο πρόγραμμα.

 • Η VODAFONE, η Cytaκαι οι τρίτες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβραβεύσεως Vodafone Thank You δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών ή μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι δυνατή κάποια από τις παροχές του προγράμματος επιβράβευσης.

 • Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα συλλέγονται, θα τηρούνται σε αρχείο και θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία «Cyta Hellas Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας 128) και τις τρίτες εταιρείες που μετέχουν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) . Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του προγράμματος ή/και των επιμέρους προγραμμάτων, για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας και παροχής προσφορών συναφών με το Προφίλ του κάθε Συμμετέχοντα. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι τη λήξη του προγράμματος επιβραβεύσεως ή των επιμέρους προγραμμάτων, μετά δε τη λήξη του προγράμματος ή του κάθε επιμέρους προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα διαγράφονται εκτός εάν υπάρχει έννομη υποχρέωση ή έννομο συμφέρον ή οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος για τη διατήρηση αυτών. Ο Συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα προσωπικά του δεδομένα, όπως πρόσβασης, ενημέρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, κτλ. και για την άσκηση αυτών οποτεδήποτε μπορεί να αποστέλλει το αίτημά του στο data.privacy@hq.cyta.gr